Vítejte na neoficiálních stránkách obce Nesměň

 

Obec Nesměň (544 metrů nad mořem), která tvoří spolu s Ločenicemi jednu katastrální obec, leží v kotlině mezi horou Todeňskou a Besednickou, ve vzdálenosti asi 21 km od Českých Budějovic. Nejvyšším bodem u Nesměně je místo, kde dnes stojí vodárna (ta je dobře viditelná ze silnice spojující Besednice s Ločenicemi).

Hledat

Přihlášení

......................

Právě je online

Právě přítomno: 103 hostů a žádný člen

Historie obce

Historie obce Nesměň.
Z nepodložených zpráv patřila obec v r.1264 léním právem jako součást statku Velešínu.V této době patřil Velešín i hrad Čéčovi z Budějovic,který vlastní do r.1283,kdy postoupil Velešín pánům z Michalovic.Ve Velešínské kronice je psáno,že Jindřich z Velešína syn Beneše Věrného,daroval dne 20,ledna 1350 klášteru Zlatokorunskému 100 hřiven stříbra na vsi Nesměni a mu právo z r.1294 dědem udělené,t.j.aby na statcích jeho zcela žádných mýt a cel neplatili.Toto je první podložená zpráva o Nesměni.
Historie obce je spjata na dlouhou dobu s Borovanským klášterem.V r.1436 koupil Nesměň od Ofky vdovy po Jarohněvovi z Kout Budějovický měštan Petr z Lindy.Obec Borovany a okolí koupil v letech 1433-36.Tento měšťan pocházející z Lince zakládá klášter v Borovanech v r. 1454,důvodem byla smrt jediného syna.Založenému klášteru v němž byli mniši Augustinští daroval dvůr a obec Borovany,dvůr Hlubokou,ves Nesměň,mlýn a lesy.Tímto se Nesměň dostala do područí, které trvalo až do r.1848,kdy byla zrušena robota.I když v r.1785 Josef 2 zrušil Borovanský klášter,museli Nesměnští robotovat a ještě odvádět desátky na fary v Žumberku a Soběnově.Správu v obci před r.1848 vedl rychtář,konšelé a výboři.
Vpozemkovém katastru Josefínském který má archiv obcí,jsou v r.1787 podepsáni tito občané.
Blažek Couf rychtář
Vojtěch Vítů a Vojtěch Mráz konšelé
Jakub Liška,František Král a Martin Pupek výboři.
Jmenovaní jsou podepsáni třemi křížky, jména dopsal písař.

 


Po roce 1848 patřila Nesměň ke katastrální obci CHlum,k níž náležela ještě Malče a Něchov.Starostové katastrální obce byli většinou občané z Nesměně.
Za starostování Tomáše Douchy,tento požádal o oddělení a osamostnatění.To se uskutečnilo v r.1893.
Prvním starostou samostatné obce byl Josef Liška.
Již za staroty Tomka v r.1880 byla snaha zřízení vlastní školy.Toto se uskutečnilo v r.1913,kdy byla 9.12
otevřena  krásná škola.Nejprve jako jednotřídní později jako dvoutřídní.Stavbu provedla firma Pardamec a syn z Valentína.
O kulturní vyspělosti obce svědčí to ,že již v r.1888 byl tady založen divadelní spolek,jehož duší byl Jan Doucha z Úchozí.Tento spolek zakoupil i jeviště na kterém učinkoval dlouhá léta.V r.1910 byl založen odbor Národní Jednoty Pošumavské,čímž přišla i knihovna zapůjčená ÚV.J.P.
Je potřeba se zde zmínit o církvy a kostelech.V prahistorických dobách se snad pochovávali zesnulí z Nesměně a okolí na Slabošovce, kde jsou ještě dnes patrné zbytky mohyl.Jakého jsou původu neprokázal ani archeologický průzkum v padesátých letech minulého století.
V dobách křesťanských se pohřbívalo nejprve v Doudlebech,později v Žumberku,Klení,Soběnově a konečně až dosud v Besednici.Ještě nedávno bylo znát kus morové cesty pod Úchozím.Do převratu v r.1919 bylo zdejší obyvatelstvo vesměs římskokatolického vyznání.Po převratu došlo k mírnému posunu,takže v r.1921 bylo z celkového počtu obyvatel 431.bylo 266.římsk.kat.a 165.bylo bez vyznání.
V r.1919 byl ve zdejší obci postaven pomník padlým občanům ve světové válce,u něhož byli zasazeny 4.lípy a udělán živý plot zptačího zobu.
Zásluhou Jana Douchy z Úchozí vznikla v r.1922 myšlenka postavit vodovod t.j.připojit se na vodovod z Besednic.To ale narazilo na odpor některých občanů.
V témže roce se změnil název obce z Nesmeň na Nesměň.

 

Rok 1925 byl pro obec významný a to ze dvou důvodů.Vybudováním vodovodu a založením hasičského sboru.Vodovod vybudovala firma Kress a spol.z Prahy,náklady činili 900000 kč obec hradila 450000.
26.dubna 1925 byl založen hasičský sbor v obci,do něhož se přihlásilo 22.činných a 15 přispívajících občanů.
Od r.1883 kdy byl založen sbor v Besednici bylo 9 občanů z Neměně v tomto sboru.
Slavnost uvedení vodovodu v činnost se konala na zahradě u CHaramzů 16.srpna 1925
Myšlenka zajistit elektrifikaci obce vznikla na veřejné schůzi26.10 1926.V ůnoru 1927 začali první práce a 6.září byla rozsvícena první světla.
Rok 1928 byl poznamenán vekou tragedií.9.října se zřítila stavba v Praze na Poříčí kde zahynulo 46 osob,z blízkého okolí 17 lidí,z Neměně 4 občané.
V témž roce byla postavena hasičská zbrojnice.
Plno sněhu a velké mrazy jaké pamětníci nepamatovali přišli v r.1929
Župní hasičský sjezd v Tr.Svinech rozhodl,že hasičské župní cvičení bude v Nesměni.19.června 1932 se za krásného počasí zůčastnilo tohoto sjezdu 207 krojovaných bratří,celkem z 23 obcí.Je nutné připomenout že všechna stavení byla nabílena, což umocnilo slavnostní ráz této akce.
Na počátku r.1937 byla zbourána kaplička u Rojdlů a postavena nová na stávajícím místě,kterou musel Rojdl postavit na své náklady.
Svoji živnost(obchod) otevřel v r.1940 p.Stanislav Král z č.2
Válečná léta proběhla v obci celkem klidně.
V r.1948 začala stavba čerpací stanice pro skupinový vodovod,Nesměň,Měchov,Todeň a téhož roku byla dána do provozu.
Budování kanalizace a místní váhy proběhlo v r.1949.
Jednotné zemědělské družstvo bylo založeno v r1950 a mělo 22 členů.V témž roce byl do obce zaveden telefon.
Éra bubnování po vsi skončina zavedením veřejného rozhlasu 22.května 1951.
Hasiči dostali novou stříkačku a začali s velkou opravou hasičské zbrojnice,do té doby nedisponoval sbor žádnou stříkačkou,byl odkázán pouze na hydranty které nebyly tak účinné.To se uskutečnilo v r.1954.
V r.1956 byla zahájena stavba nové prodejny na místě obecního domu.
V těchto létech se rozšiřovalo místní JZD o prasečák sklad píce,v r.1958 o kravín a jiné oběkty.Akcescho
pnost hasičů vzrostla v r.1965 kdy byla vybudována dolní požární nádrž.
10.června 1970 se strhla nad naší obcí stračná bouřka.Při hrozné průtrži a krupobití se protrhla hráz dolní nádrže a uhodil blesk do stodoly u Kašparů.Hasiči postavili stříkačku na louku a sáli vodu z přívalu,který tekl z Vrchů.To trvalo 3 hodiny. Za podpory okolních hasičů bylo zachráněno os.auto a obytná část.
Začala přestavba školky která trvala 2.roky a byla dokončena v r.1975.V tomto roce se taky bagroval Horní rybník,při této akci pomáhalo hodně místních občanů.15 července se konala slavnostní hasičská schůze,při příležitosti 50 výročí založení SDH v Nesměni.Slavnostní projev přednesl předseda Bohumír Tomek.Poté následovalo ocenění členek a členů,předány medaile za VĚRNOST.Mezi jinými byla předána medaile i zakládajícímu členovy sboru p.Franišku Krátkému za 50 let práce pro sbor. Poté následovala taneční zábava.Rok 1978 začal rozsáhlou adaptací hasičské zbrojnice,jelikož byla ve špatném stavu.Stavba se dokončila v témž roce
až na omítky, které se udělaly příští rok.
V r.1983 bylo započato s přestavbou školy,byla vyměněna všechna okna dveře a celá vybílena.V témže roce se instalovalo osvětlení k čekárně,opravena kaplička a čekárna.V následujícím roce byla udělána nová fasáda a obložení tříd.Na této akci se podílelo hodně spoluobčanů.
60-té výročí založení SDH v Nesměni se konalo v květnu 1985. Slavnostní zprávu přednesl předseda p.Jaroslav Pardamec.Zasloužilé členky a členové byli odměněni čestným uznáním.Medailí ZA PŘÍKLADNOU PRÁCI byli vyznamenáni členové Krátký František, Krátký Vlastimil a Král František.
Pro nedostatek místa pro knihovnu,klubovny, ale i jídelnu pro důchodce,tak i budoucí výčep, se rozhodla obec v r.1987 pro stavbu víceúčelové budovy.Bohužel stavba nerostla spíše chátrala,práce se rozběhla až v r.2000.Budova byla přestavěna na malometrážní byty(10)a v roce 2002 předána do užívání.
V roce 1990 13.5íjna se uskutečnilo první setkání rodáků,spojené s 65.výročím založení SDH v Nesměni a vysvěcení restaurovaných křížů za obcí.
Za účasti p.děkana Kubeše a hojného počtu občanů byly vysvěceny kříže jak pod VRCHY tak i na DÍLECH.Jsou zrestaourovány boží muka na kostelní cestě na náklady pani Anny Šindelířové st. z č.33.Malbu provedl p.Al.Hujsl z Velešína.Ve 14.hod sloužil p.děkan mši svatou u kapličky
Na návsi promluvil p.Bohumil Šimek zástupce obce a starosta místních hasičů p.Jaroslav Pardamec.Jména vyznamenaných členek a členů bohužel nejsou v kronice uvedeny.V hasičské zbrojnici byla výstava starých dokumentů afotografií,která se setkala s velkým ohlasem.Večer vyhrávala hudba Motoranka.Byl to krásný den.
24.prosince se poprvé otevřela hospoda u Mikšálů č.14,majitelem p.Vladislavem Pupkem.Stará hospoda u Pupků č.27 byla zavřena v r.1989.
28.května 1993.je založena Nadace Nesměň.Zakladateli jsou p.MUDr Ivan Rameš CSc,ing Jiří Bláha a Václav Šíma.
Další členové správní rady jsou p.Jan Šindelíř a Jaroslav Pardamec.Nadace byla zaregistrována 18.6.1993.Prvním počinkem byla oprava pomníku padlých v Nesměni.Ve spolupráci s Obecním úřadem Ločenice,byl opraven p.Bartošem ze Soběnova.
Setkání absolventů zdejší školy při příležitosti,kdy byl před 80 lety zahájen její provoz(9.12) se konalo 26.června 1993.Originál lavice z 1913 byl vystaven v prostorách školky,spolu se školní kronikou a dobovou fotografií.Program začal v 13.00 hod přivítáním absolventů a hostů. Poté přednesl historii školy p.Jaroslav Pardamec.Po oficiálním programu koncertovala dechová hudba Motoranka,nejen k poslechu ale i k tanci,jelikož byl na hřišti i dřevěný parket.Bylo to opět krásné setkání rodáků a kamarádů.
14.2 1994 měl pohřeb nejtarší zakládající člen hasičů p.František Krátký.
Za účasti 21.družstev se uskutečnila obvodová hasičská soutěž při příležitosti oslav 70let založení sboru v naší obci a to 27.května 1995.Den před tím proběhla slavnostní schůze, při které bylo oceněno mnoho členek a členů,jejich jména jsou tentokrát v kronice uvedena.
Je potřeba se také zmíniti se o tradičních pouťových turnajích ve fotbale pořádaných asi od r.1990.
Součástí toho bylo i sloužení Mše svaté u kapličky. Večer pak zábava pro mladé.Tyto akce se konaly v sobotu,v neděli odpoledne přátelské posezení s hudbou v hostinci u Mikšálů.Toto posezení později zaniklo,prý pro velké finanční náklady.
Další léta probíhají ve snaze Nadace obce Nesměň o rozšíření o další členy,pořádají výlety po okolí,spolu s OÚ Ločenice,hasiči a mysliveckým sdružením dětské dny a jiné akce.
Rok2000 lze nazvat rokem s velkým R.Nadace zakupuje zvon od Martina Vítů půjčuje si peníze na jeho zaplacení od hasičů,které během roku zplácí.p.Vítů věnuje z ceny zvonu 10000 kč ve prospěch Nadace.Je za pomoci OÚ Ločenice,hasičů a za veliké pomoci spoluobčanů postavena zvonička.Objedává se automatické zvonění,za přispění firmy p.Karla Párta natažena elektřina do kapličky.Kopuli zhotovuje p.Stanislav Šrámek z Pořešína,kříž na kopuli nechává pozlatit p.Bruno Stůrm ze Švýcarska,který sem často jezdí a naší obec má velmi rád.Bohužel v této době umírá zakládající člen a předseda Nadace p.MUDr Ivan Rameš CSc.Novým předsedou je zvolen správní radou p.JaroslavPardamec.
Nadace obce Nesměň nechává na své náklady zrestaurovat boží muka na kostelní cestě a u Bendů odbornou restauratelskou firmou z Českých Budějovic.U Bendů se ještě opravuje taras a mění se pletivo.
Kaplička byla celá vybílena a upraveno její okolí.Za tuto práci,ale nejen na kapličce,vždyť bylo vše natřeno,nabíleno.Opravena byla hasičská zbrojnice,natřena její fasáda, patří občanům obdiv a velký dík.Velká podpora přišla i ze strany Obecního úřadu v Ločenicích.
Přichází 17.červen 2000.Vše je připraveno přivítat rodáky a hosty,na oslavě 650 let kdy byla první oficiální zmínka o Nesměni.V tento den bude mít oslavu i sbor dobrovolných hasičů v Nesměni.Je to 75 let od jeho založení.
Již od rána vítá velká brána s nápisem VÍTÁME VÁS RODÁCI na kraji obce.Od 10.hod.koncertuje v dolní zahradě školy dechová hudba Podhoranka.V 11.30hod je položen věnec k pomníku padlých za doprovodu hudby a chorálu Hoši od Zborova.
Ve12.00 začíná slavnostní shromáždění rodáků a slavnostní schůze sboru dobrovolných hasičů v Nesměni.Projev o historii Nesměně a hasičů měl starosta hasičů p.Jaroslav Pardamec.Po obědě a při doprovodu hudby,byly nejprve vysvěceny již zmiňovaná boží muka,které světil p.děkan Kubeš.V 15.00hod.začala slavnostní mše svatá,kterou celebroval p.děkan Kubeš.Součástí této mše bylo i požehnání a vysvěcení zvonu,který se po dlouhých letech opět rozezněn Nesmění.Tímto skončila oficiální část slavnosti,nastal čas popovídat s kamarády a přáteli při hezké muzice.Povídalo se dlouho do noci.
Je nutno předeslat,že po celý den byla v hasičské zbrojnici výstava starých fotografií a dokumentů.Naší slavnost navštívili mimo jiné,hasiči z Mokrého Lomu se starou pákovou stříkačkou.Potěšila i návštěva hasičů ze Svatého Jána s originálním vozem Tatra v dobových uniformách.Krásný zážitek.
V r.2002 se už neotevřela v naší obci Mateřská školka,přes velký odpor místních občanů byla přestěhována do Ločenic.Ve zdejších prostorách bylo útulno,idětské hřiště které přímo sounáleželo se školkou se přímo nabízelo.Inu MOC je MOC.
26.října 2002 se slavnostně otevírá malometrážní dům,jak bylo již uvedeno dříve.Dnes je v něm deset hezkých bytů.
Setkání absolventů zdejší školy po 10letech v r.2003 se setkalo opět s velkým ohlasem.výstava připoměla žákům jejich mladá léta a usednutí do staré škarmy,bylo někdy až dojemné.Když vezmeme v úvahu že škola se zavřela v r.1962 uteklo hodně času.V září umírá zakládající člen Nadace p.Václav Šíma.
Nadace obce Nesměň se nařízením mění v r.2003 na Nadační fond obce Nesměň.Ještě několik slov o tomto fondu.Po odchodu školky z obce žádá fond OÚ Ločenice o pronájem,čemuž je vyhověno.Různé orgány státní správy nabízejí granty,za předpokladu zpracování projektu.Zadává se toto odborné firmě,která jej zpracuje,díky pani vedoucí sponzorsky.Granty se nabízely,projekty posílaly,ale bohužel.Proto fond hledá jinou cestu,jak obnovit chátrající hřiště.Jelikož fond nemůže podnikat,musí spoléhat na dary členů,občanů a různých organizací.
Členem fondu se stává ten,kdo mu věnuje 300 kč.a více.Je každoročně zván na výroční valnou hromadu,kde spolurozhoduje o činnosti fondu.
Při oslavách 80tého výročí založení hasičů v Nesměni uspořádali tyto obvodovou hasičskou soutěž.V květnu 2005 přijelo 42 družstev na louku za Feslů,kde se vše odehrávalo.Kdo byl vítěz kronika neuvádí.Ani průběh slavnostní schůze.
Snaha Nadačního fondu o znovuotevření dětského hřiště je naplněna v r.2007.Díky aktivní činnosti,ale především darům se dobrá věc podařila.Je potřeba zmíniti se o těch,kteří se podíleli největší měrou na tom,že finanční prostředky,které jsou nutné pro tuto investici se našly.Nadační fond pořádal díky pochopení církevních úřadů koncerty v kostele Svatého Prokopa v Besednici a především rodina Šporclova přispěla největší měrou.Houslový virtuos Pavel Šporcl naplnil při svých benefičních koncertech kostel,na jeho vystoupeních ho doprovázel p.Petr Jiříkovský.Nejinak tomu bylo na koncertech M-Nostic kvartet v němž hraje Petr Šporcl.Tentýž doprovázel výbornou a krásnou sopranistku Martinu Stecherovou.
V červnu 2007 byl Oddychový koutek pro rodiny s dětmi,jak byl nazván slavnostně otevřen pro veřejnost.Slavnostnímu rázu této akce,byl koncert dechové hudby LŠU z Českého Krumlova.O činnosti Nadačního fondu informoval předseda fondu p.Jaroslav Pardamec,který jak řekl,proinvestovaných 320000kč za dobu trvání,jsou patrné a přospěly obci a je potřeba poděkovat všem,kteří pomáhají při práci tohoto fondu.
I v letech 2008-9 pořádali zájezdy,v kostele vystupoval Pěvecký sbor Úsvit z Českých Budějovic,či Smíšený chrámový sbor z Velešína.
Iletos t.j.v r.2010 bude ve znamení oslav.
12.června se uskuteční 660let obce Nesměně a 85. výročí založení hasičského sboru v obci,spojené s vysvěcením nového hasičského praporu.
Již od 9.hod budou u slavnostní brány vítáni rodáci, jejich rodiny a hosté.
V10,hod.začne na vedlejším hřišti ve stanu 30 na 15 metrů koncert dechové hudby PODHORANKY.
Čas v 11.30 bude určen pro položení věnce u pomníku padlých za doprovodu hudby.
Ve 13hod bude oficiální slavnostní přivítání rodáků a jejich rodin,budou přivítáni hosté kteří se těchto oslav zúčastní.Následuje referát o historii Nesměně p.Jaroslavem Pardamcem,o činnosti sboru za 85let přednese ing.Tomáš Dobeš starosta hasičského sboru.Po vystoupení hostů bude opět koncert dechové hudby.
Slavnostní mši svatou bude sloužit p.páter Bětuňák z Velešína od 15.00hod.
Po skončení mše svaté nastane HISTORICKÝ okamžik a to vysvěcení nového praporu Sboru dobrovolných hasičů v Nesměni.
Vysvěcený prapor bude za slavnostního pochodu pověšen do vitríny v hasičské zbrojnici
Od 16.30 bude mít prostor pro své vystoupení pěvecký soubor Úsvit spolu s malou dudáckou kapelou z Českých Budějovic.Jejich vystoupením skončí oficiální program slavnost.
Jelikož bude k dispozici i parket,bude hrát od 19.00 hudba Podhoranka nejen k poslechu,ale i k tanci.
Je nutné upozornit na to,že v hasičské zbrojnici bude výstava starých dokumentů,uniforem a fotografií.V prostorách školky bude Myslivecká společnost Nesměň vystavovat trofeje ulovené zvěře a literaturu o myslivosti.
Budou posílány oficiální pozvánky,ale ty nejsou pouze pro rodáky,ale jsou zváni všichni, pro které obec Neměň něco znamená a maji ji rádi.Občersvení po celý den zajištěno.
Těší se na Vás organizační výbor.
Sepsal dle dostupných informací a s Vašim tichým souhlasem PARDAMEC JAROSLAV z NesměněTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Až bude na tomto portálu diskusní forum,rádi přivítáme rady a připomínky.